در طراحی فروشگاه اینترنتی ، امکانات گسترده ای برای مالیات وجود دارد. که شامل :

۱- فعال یا غیرفعال کردن مالیات

۲- تعیین قیمت وارد شده با احتساب مالیات یا بدون احتساب مالیات

۳- محاسبه مالیات بر اساس آدرس مشتری و یا فاکتور مشتری

۴- تعیین کلاس مالیاتی بر اساس سبد خرید و نرخنامه تعیین شده

۵- گرد کردن هزینه مالیات

۶- نمایش قیمت محصولات در فروشگاه اینترنتی بدون مالیات یا با مالیات

۷- نمایش قیمت محصولات درون سبد خرید و صفحه پرداخت با مالیات و بدون مالیات

۸- تعیین پسوند قیمت نمایشی

۹- نمایش مجموع مالیات بصورت موردی یا جمع کل

۱۰- درون ریزی فایل نرخنامه مالیاتی به فروشگاه اینترنتی طراحی شده

۱۱- فایل خروجی از نرخنامه مالیاتی فروشگاه اینترنتی

۱۲- نرخ بندی مالیات بر اساس کشور ، استان ، شهر

۱۳- اولویت دهی به نرخهای مالیاتی

۱۴- تعیین اعمال کوپن تخفیف فروشگاه اینترنتی بر روی مالیات

۱۵- تعیین اعمال نرخ مالیات بر روی حمل و نقل

برای جست و جو بنویسید و Enter را بزنید.